Onderzoek & Wetenschap

Beurzen, prijzen, fondsen

NVvH wetenschapsprijzen

Wetenschappelijk Fonds MPN Stichting

Op verzoek van de MPN-Stichting, brengt de NVvH het volgende onder de aandacht:

Op het Wetenschappelijk Fonds van de MPN-Stichting (myeloproliferatieve ziekten) kan een beroep worden gedaan door hematologen of door hen die in opleiding zijn tot hematoloog.

Gezien de beperkte middelen waarover het Fonds kan beschikken zijn er beperkende bepalingen gesteld aan het toekennen van een subsidie vanuit het Fonds. Op het Fonds kan door (aankomende) hematologen een beroep gedaan worden voor een financiele bijdrage ten behoeve van congresbezoek resp. voor het uitgeven van een proefschrift. In beide gevallen dient er een duidelijke relatie te zijn met een of meerdere ziekten die tot het aandachtsgebied van de MPN-Stichting behoren. In geval van congresbezoek geldt een maximum van Euro 3000 per aanvraag. In geval van uitgifte van een proefschrift kan maximaal een bedrag van Euro 5000 worden toegekend. Aanvragen zullen namens het bestuur van de MPN-Stichting, welk bestuur tevens het bestuur vormt van het Wetenschappelijk Fonds, worden beoordeeld.

Als voorwaarde voor toekenning geldt dat in geval van congresbezoek door de aanvrager een artikel dient te worden geschreven over de tijdens het bezochte congres besproken onderwerpen die relevant zijn voor de donateurs van de MPN-Stichting. Het artikel zal verschijnen in Pur Sang, het magazine van de MPN-Stichting. In geval van financiele ondersteuning van uitgifte van een proefschrift geldt eveneens dat door de promovendus een artikel over het onderwerp van het betrokken proefschift ten behoeve van het tijdschrift Pur Sang wordt geschreven. Tevens dient in het proefschrift er melding van te worden gemaakt dat uitgave van het proefschrift mede door het Wetenschappelijk Fonds van de MPN-Stichting mogelijk is gemaakt.

Aanvragen voor financiele ondersteuning vanuit het Wetenschappelijk Fonds van de MPN-Stichting dienen te worden gericht aan het bestuur van de MPN-Stichting (tevens het bestuur van het Wetenschappelijk Fonds). Digitale aanvraagformuieren vindt u op de website www.mpn-stichting.nl . Voor vragen of opmerkingen over het fonds kunt u contact opnemen met het secretariaat van de MPN Stichting via info@mpn-stichting.nl ).

Rene Vogels reisbeurs

Dankzij financiële steun van de René Vogels Stichting zal de Nederlandse Vereniging voor Oncologie in staat zijn om jaarlijks een aantal beurzen beschikbaar te stellen aan jonge onderzoekers. De deadline voor aanvragen hiervoor is 1 september .

De René Vogels beurs is bedoeld om de onderzoeker in staat te stellen ervaringen op te doen c.q. technieken aan te leren, die van belang zijn in het kader van reeds lopend oncologisch onderzoek (fundamenteel of klinisch).

Procedure:

Aanmelding (pdf per e-mail)vóór 1 september bij de:

René Vogels Stichting
t.a.v. mw. dr. Margo A. Kusters-van Someren
Ambachtsring 25
3981TA Bunnik

info@renevogelsstichting.nl

De procedure is te lezen op deze pagina.

De beurswinnaars verplichten zich om na afloop van hun reis een verslag te schrijven voor de René Vogels Stichting. Bij gebleken geschiktheid en plaats zal dit verslag op de website van de NVvO worden geplaatst of in Kanker Breed, het tijdschrift van de NVvO.

Meer informatie: www.renevogelsstichting.nl  en www.nvvoncologie.nl

Luc Fraiture Award

De “Luc Fraiture Award” is een gezamenlijk initiatief van de heren Luc en Boris Fraiture, de hematologieafdeling van het UZ Leuven, en de universiteit van Leuven. De award dient ter ondersteuning van hematologisch onderzoek en ter stimulering van het delen van kennis tussen Europese landen.

Iedere 3 jaar wordt een onderzoeksproject gefinancierd (budget 2016: 15.000 Euro). In 2016 was het mogelijk om projecten in te dienen die zijn gerelateerd aan PATHOGENESIS OF MYELODYSPLASTIC SYNDROMES or ACUTE LEUKEMIA 

Wie kunnen een project indienen? researchers/clinicians working in an academic institution in the Benelux, France or Germany and who have obtained during the last seven years a doctoral degree in biomedical sciences on a subject related to hematology/hemato-oncology in the Benelux, France or Germany.

De deadline voor het indienen van projecten is 15 oktober 2016. Meer informatie in de bijlagen.

Proefschriften hematologie