Aanvraag accounts en ondersteuning

Stap 1 - De initiatiefnemer meldt het voornemen tot herziening/ontwikkeling richtlijn aan de NVvH via het online aanmeldingsformulier.

Stap 2 - De initatiefnemer kan daarna het formulier ondersteuning richtlijnontwikkeling invullen (alleen te downloaden indien men is ingelogd op deze website) waarmee een aanvraag voor ondersteuning kan worden ingediend bij de NVvH  (begroting plus een plan van aanpak )

De ondersteuning vanuit de NVvH kan bestaan uit:

  • Procesondersteuning (monitoring formeel proces)
  • Procesondersteuning (secretarieel) - echter uitsluitend voor richtlijnen waarbij NVvH (mede) inititatiefnemer is
  • Invoer gegevens in Hematline
  • Methodologische ondersteuning – oriënterende search, dwz overkoepelend naar richtlijnen/reviews, systematische literatuuranalyse, en beschrijving methode zoeken en selecteren (uitvoerder wordt door initiatiefnemer richtlijn aangedragen)
  • Vergaderingen (uitsluitend voor richtlijnen op initiatief NVvH én mits vergaderen niet mogelijk is in centrum leden taskforce)

Nota bene!

De werkgroep verantwoordt de ontvangen ondersteuning (op verzoek NVvH).

Ontwikkeling richtlijn geschiedt conform modulaire opzet: volgens Hematine stramien (al dan niet met opname op FMS richtlijnendatabase).

Bij multi-disciplinaire richtlijnen (meerdere deelspecialismen of combinatie deel- en hoofdspecialismen) is ondersteuning vanuit de NVvH alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de ontwikkeling van de richtlijn kan niet met (financiele) ondersteuning via SKMS gelden plaatsvinden (reden: er is geen aanvraag mogelijkheidbij SKMS, of SKMS heeft een aanvraag afgewezen)
  • de richtlijn wordt (mede) op initiatief van de NVvH ontwikkeld
  • de bijdrage vanuit de NVvH is naar rato van het aantal betrokken (deel)specialismen.