You are here

Professionalisering en uniformering hematologische richtlijnen

Vanaf 2014 werkt de NVvH gefaseerd aan een situatie waarin alle hematologische richtlijnen conform het modulaire stramien van het Kennisinstituur Medisch Specialisten (KiMS) worden opgebouwd.
Het bestaan van actuele en helder onderbouwde richtlijnen zal de komende jaren echter steeds meer een voorwaarde worden om zorg te mogen declareren. Het werken volgens een breed gedragen stramien en opname op de richtlijnendatabase zal daarnaast de vindbaarheid, toegankelijkheid (ook voor derden) en daarmee de implementatie van en adherentie aan de aanbevelingen in de richtlijn vergroten. Allen voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg.

Modulaire indeling KiMS

Hoofdstukken - (sub)paragrafen - modules 

Per module:

 • Uitgangsvraag en aanbeveling
  • Uitgangsvraag
  • Aanbeveling (= conclusies + overwegingen)
 • Onderbouwing
  • Inleiding
  • SORT grade per (sub)aanbeveling + referenties*
  • Samenvatting literatuur
  • Zoeken en selecteren 
  • Evidence tabellen
 • Overwegingen (+ weging evidence/overwegingen)
 • Zoekverantwoording [per uitgangsvraag] 

*referenties van literatuur waaruit de conclusies zijn getrokken waarop de (sub)aanbeveling is gebasserd.

Aanleiding

Recent is de richtlijnendatabase ingericht (www.richtlijnendatabase.nl ); een project van het KiMS en het IKNL . De ontwikkeling werd uitgevoerd in opdracht van de Commissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit, waarin alle wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigd zijn. In de richtlijnendatabase zijn medische richtlijnen voor de tweede lijn opgenomen . Bedoelde richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk. De richtlijnen zijn modulair opgebouwd en door de eenduidige (modulaire) weergave zijn de richtlijnen in de praktijk makkelijk te raadplegen en eenvoudig te onderhouden. De NIV conformeert zich aan de methodiek van het KiMS en is groot voorstander van de ontwikkeling van richtlijnen volgens bovengenoemde richtlijnendatabase inrichting.

De kwaliteitscommissie van de NVvH heeft in 2014 twee richtlijnen (één van de NVvH en één van de HOVON) aangeboden ter beoordeling door het KiMS om feedback en advies te verkrijgen over de verbetermaatregelen die nodig zouden moeten zijn voor opname in "de Richtlijnendatabase".

De richtlijnen zijn volgens het KiMS niet geschikt om op te nemen in de richtlijnendatabase. Er is geen mogelijkheid om de richtlijnen snel aan te passen door bijvoorbeeld alleen tekstuele verschuivingen uit te voeren. De richtlijnen voldoen dan nog steeds niet aan de eisen van de richtlijnendatabase. Naar mening van het KiMS is er dus geen andere mogelijkheid dan de richtlijnen grotendeels opnieuw te ontwikkelen.

Gefaseerd op weg naar een modulaire indeling

In afstemming met bestuur HOVON en bestuur NVvH is allereerst besloten de NVvH-leden met ingang van november 2014 in de gelegenheid te stellen om gedurende een maand commentaar te leveren op nieuw te verschijnen conceptrichtlijnen opgesteld door de betreffende HOVON werkgroepen. De conceptrichtlijnen worden per mail onder de NVvH leden verspreid.

In april 2015 verscheen eenartikel in het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie "Ontwikkeling en implementatie van richtlijnen inclusief kwaliteits-indicatoren voor het specialisme hematologie". (Ned Tijdschr Hematol 2015;12:110-6). Hierin werd ook een eenvoudiger wijze van gradering van evidence en aanbevelingen besproken: SORT grading.

Het modulaire KiMS richtlijnstramien wordt in 2016 verder uitgerold binnen de richtlijnwerkgroepen. Het stramien wordt op termijn de standaard voor alle (hematologische) richtlijnen. Richtlijnwerkgroepen zijn door de jaren gewend geraakt aan een eigen manier van werken. Met volgen van de nieuwe modulaire opzet van KiMS zal voor de richtlijnwerkgroepen extra tijd gemoeid zijn (met name aan onderbouwing en verantwoording).

Om de werkgroepen zoveel mogelijk te ondersteunen bij het werken volgens het nieuwe modulaire stramien heeft de NVvH in de zomer van 2015 het online platform Hematline gelanceerd.  

Hematline

Via Hematline raken werkgroepleden “spelenderwijs” vertrouwd raken met de modulaire opzet terwijl zij online gezamenlijk werken aan de ontwikkeling of herziening van een richtlijn volgens het modulaire stramien van het KiMS. Richtlijnwerkgroepen die willen kennismaken met Hematline kunnen het formulier op de Hematline website invullenMen ontvangt dan instructies voor de toegang tot het besloten platform Hematline en verdere informatie.  www.hematologienederland.nl/hematline

 


 

Referenties SORT grading:

 1. Ebell MH, Siwek J, Weiss BD et al. Simplifying the language of evidence to improve patient care: Strength of recommendation taxonomy (SORT): a patient-centered approach to grading evidence in medical literature. J Fam.Pract. 2004;53:111-120.

 2. Maymone MB, Gan SD, Bigby M. Evaluating the strength of clinical recommendations in the medical literature: GRADE, SORT, and AGREE. J Invest Dermatol. 2014;134:e25.